Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne
1.1.
Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.zielonazasada.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.zielonazasada.pl (zwany dalej: Sklepem) jest prowadzony przez Annę Demków z siedzibą w Wałbrzychu (Spacerowa 64), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 4980271890, REGON: 387988543.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres poczty elektronicznej: kontakt@zielonazasada.pl
1.4. Regulamin sklepu internetowego Zielona Zasada umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej zielonazasada.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.


§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – [zielonazasada.pl, Anna Demków, NIP: 4980271890, REGON: 387988543

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem zielonazasada.pl przez Annę Demków
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, konsumenta (Dz.U.2020.287)

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

2.12. Użytkownik – każda osoba przeglądająca którąkolwiek z podstron Serwisu.

2.13. Serwis – wszystkie podstrony na domenie zielonazasada.pl, w tym sklep i blog.

2.14. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od właściciela Serwisu. Mogą to być m.in. powiadomienia o publikacji nowych artykułów, aktualizacjach Serwisu lub aktualnych promocjach.

2.15. Komentarze – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na publikowanie pod artykułami własnych treści w postaci komentarzy.


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1.
Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN). Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Zielona Zasada jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Zielona Zasada kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. Posiadają one określoną datę ważności, po której upływie kod przestaje być aktywny.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Zielona Zasada konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Zielona Zasada konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Zielona Zasada posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1.
Zamówienia w sklepie internetowym Zielona Zasada można dokonywać poprzez dodanie wybranych produktów do Koszyka, a następnie wypełnienie odpowiednich formularzy zawierających m.in. dane niezbędne do dostawy. Aby ukończyć zamówienie konieczne jest także wybranie metody dostawy oraz opłacenie zamówienia poprzez jedną z dostępnym form płatności (lub wybór metody płatności Przelew Bankowy). Aby poprawnie złożyć zamówienie, konieczne jest także zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

4.2. Produkty w koszyku oraz dane wprowadzane do formularzy można edytować przed ukończeniem zamówienia.
4.3. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy/zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
4.4. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.5. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.
4.6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Zielona Zasada jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sytuacji szczególnych. Złożenie zamówienia na stronie może być niemożliwe np. z powodu problemów technicznych. Sklep zastrzega sobie także prawo do czasowego zawieszenia działalności i obsługi zamówień w przypadku urlopu, świąt czy zdarzeń losowych. O czasowym zawieszeniu działalności Klient zostanie zawsze poinformowany. Informacja ta może zostać przedstawiona w formie pisemnej w widocznym miejscu na stronie (na przykład w górnej części serwisu).


§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1.
W sklepie Zielona Zasada istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

– przelewem bankowym
5.2. Po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.3. Sklep internetowy Zielona Zasada umożliwia realizację płatności przy pomocy szybkich przelewów, karty płatniczej, blika lub przelewów bankowych.
5.4. Sklep internetowy Zielona Zasada umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych: PayNow (należącego do mbanku) lub za pomocą standardowego przelewu bankowego, który można wykonać po zalogowaniu na stronę swojego banku.
5.5. W celu realizacji zamówienia,Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów.

5.6. Dokonując płatności za pomocą zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (PayNow), Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PayNow.

§ 6 Wysyłka towaru i dostawa
6.1.
Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Towar wysyłany jest bezpośrednio z hurtowni należącej do partnera (firmy BioPlanet). Czas wysyłki towarów jest określony na stronie Sklepu internetowego Zielona Zasada. Sprzedawca oraz hurtownia należąca do partnera dokładają wszelkich starań, aby zamówienie było wysłane w czasie jak najkrótszym od chwili złożenia zamówienia. Czas ten wynosi zazwyczaj maksymalnie 24 – 48h roboczych. W niektórych przypadkach czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia może się jednak wydłużyć. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
– InPost Paczkomaty

– Kurier InPost

6.4. Czas dostawy deklarowany przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od chwili odebrania przesyłki. W niektórych sytuacjach (z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy) dostawa może jednak się opóźnić.
6.5. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient; koszt dostawy wyświetla się na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Zostanie on doliczony do wartości zamówienia.

6.6. W niektórych przypadkach może się okazać, że produkt lub produkty zamówione przez Klienta w Sklepie nie są dostępne. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym poinformowany, a odpowiednia kwota za brakujące produkty zwrócona na konto Klienta.

6.7. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy zewnętrzne niezbędne do tego, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane (firma kurierska, hurtownia, z której wysyłane są produkty, bramki płatności).

§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1.
Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny (za wyjątkiem żywności nietrwałej lub z krótkim terminem przydatności)
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem określonego w punkcie 7.1 czasu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłany jest drogą elektroniczną na życzenie Klienta. Wzór oświadczenia jest również dostępny na dole niniejszego Regulaminu. Można z niego skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania w formie wiadomości e-mail.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu pełną kwotę za zwracany towar wraz z kosztami dostawy do Klienta (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).


7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.


7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.


7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.


7.9. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy zostanie wykonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sklep może jednak wstrzymać zwrot pieniędzy do momentu otrzymania zwróconego towaru lub do momentu otrzymania potwierdzenia odesłania.


7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

7.13. Klient zobowiązany jest do odesłania zamówienia kurierem lub pocztą na adres wskazany przez Sprzedawcę. W tym przypadku będzie to adres hurtowni, z której wysyłany jest towar.

§8 Reklamacje
8.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku reklamacji z innych powodów, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres kontakt@zielonazasada.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać
pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

8.7. Osoby pakujące zamówienia dokładają wszelkich starań, aby towar był jak najlepiej zabezpieczony. Może jednak zdarzyć się, że przesyłka ulegnie uszkodzeniu w transporcie lub będzie nosić ślady nieautoryzowanego otwarcia. Przed odebraniem paczki od kuriera należy zawsze sprawdzić, czy nie nosi ona śladów nieautoryzowanego otwarcia lub uszkodzeń mechanicznych – jeśli tak, nie należy przyjmować przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem,  wysyłając email na adres kontakt@zielonazasada.pl

8.8. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z opisem lub posiada wady fabryczne, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sklepem, opisując szczegółowo problem oraz w miarę możliwości dołączając zdjęcia potwierdzające opis. Następnie Klient może zostać proszony o odesłanie reklamowanego produktu na adres hurtowni, z której wysyłano zamówienie, dołączając pisemne oświadczenie, w którym dokładnie opisane zostaną powody reklamacji produktu, forma rekompensaty, adres zwrotny oraz numer konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klientowi przysługuje: naprawa reklamowanego produktu, wymiana produktu lub zwrot pieniędzy za reklamowany produkt. Sklep i hurtownia mają na to 7 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient otrzyma wiadomość e-mail z uzasadnieniem decyzji. Reklamowany produkt zostanie wtedy odesłany do Klienta w ciągu 14 dni.


§9 Zasady publikowania opinii
9.1.
Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Zielona Zasada.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, wulgaryzmy, narusza prawa autorskie itd.


§ 10 Dane osobowe
10.1.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest partner sklepu będący hurtownią, z której wysyłany jest towar (BioPlanet S.A), firma kurierska dostarczająca zamówienie (inPost) i zewnętrzny serwis płatności elektronicznych PayNow należący do mBanku (z wyjątkiem sytuacji gdy wybraną metodą płatności jest tradycyjny przelew bankowy).

10.2. Sklep udostępnia dane osobowe partnerowi (hurtowni, z której wysyłany jest towar) w celach niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

10.4. Zgodnie z wymogami prawa, Sklep ma podpisaną z podmiotem przetwarzającym dane osobowe (czyli hurtownią) umowę o przetwarzaniu danych osobowych.


10.5. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego Zielona Zasada.

§ 11 Newsletter i powiadomienia

Każdy Użytkownik serwisu może zapisać się na Newsletter i powiadomienia. Może zrobić to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu składania zamówienia lub poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu na stronie internetowej i kliknięcie przycisku „Zapisz się”. Zapisanie się na subskrypcję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera i innych powiadomień. Mogą to być m.in. wiadomości dotyczące publikacji nowych artykułów na blogu, aktualizacji oferty Sklepu lub aktualnych promocji. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Opcja rezygnacji z powiadomień jest dostępna w każdym wysyłanym przez Serwis Newsletterze. Można także zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów na adres kontakt@zielonazasada.pl. Rezygnacja z subskrypcji nastąpi w trybie natychmiastowym.

§ 12 Komentarze

Pod niektórymi artykułami Użytkownicy mają możliwość publikowania własnych treści w postaci Komentarzy. Komentarze publikowane w Serwisie nie mogą zawierać treści reklamowych, wulgarnych, rasistowskich, agresywnych ani w jakikolwiek sposób obraźliwych. Każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania, jednak dyskusja powinna być prowadzona na odpowiednim poziomie. Usługodawca ma prawo do usunięcia komentarzy, które w jego opinii są nieodpowiednie.

§ 13 Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej zielonazasada.pl (za wyjątkiem zdjęć i opisów produktów) są własnością Serwisu. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14 Postanowienia końcowe

14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

14.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

14.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Zielona Zasada zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

14.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta

14.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym zielonazasada.pl/regulamin

14.6.  Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2022

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz z ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Miejscowość, data

Imię, nazwysko i adres konsumenta(-ów):

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

* Niepotrzebne skreślić